Türkiye-İtalya Zirvesi’nin arkasından ortak bildiri

05.07.2022 22:57 Haber Deposu: İHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde meydana gelen Türkiye-İtalya 3. Hükümetlerarası Zirve’sinin arkasından ortak bildiri yayımlandı. Türkiye ve İtalya’nın, Avrupa’da ve Akdeniz bölgesinde tarih süresince ortak değerler, ilkeler ve hedefler çevresinde birleştiği anlatılan bildiride, bu kayda kıymet sağlam temelin, iki ülkenin her alanda iş birliğini geliştirmelerini temin etmiş olduğu açıklandı.Bölgesel ve internasyonal mevzularda birbirleriyle yakın ortaklaşa iş ve eşgüdüme haiz iki NATO Müttefiki ve G20 ortakları olarak, Türkiye ve İtalya’nın Avrupa ve ötesinde internasyonal sulh ve istikrara mühim katkılarda bulunmakta olduklarının belirtildiği bildiride, “3. Zirve, Ukrayna-Rusya savaşı, besin ve enerji güvensizliği, Covid-19 salgını sonrası normalleşme süreci, düzensiz göç ve iklim değişikliğinin yanı sıra, birbiriyle uyumlu mukabele ve acil insani müdahale gerektiren organik afetler şeklinde bölgesel ve küresel ölçekte mühim gelişmelerin yaşandığı bir dönemde toplanmıştır. Bu arka plan temelinde, 3. Zirve iki ülkeye her alanda ikili ve oldukca taraflı işbirliğini gözden geçirme ve ilgili kamu kurumlarının, parlamentolarının, iş dünyasının, akademinin, araştırma merkezlerinin ve sivil toplumun etken katılımıyla bu işbirliğini daha da geliştirmenin yollarını ve araçlarını gözden geçirme fırsatını vermiştir. Bu vesileyle, Taraflar açık ve samimi diyaloğu sürdürme mevzusundaki ortak arzularını yinelemiş ve gelecekteki işbirliğine yönelik irade ve kararlılıklarını teyit etmişlerdir” ifadelerine yer verildi.
Bildiride bir sonraki zirvenin İtalya’da yapılmasının planlandığı ve tarafların, iktisat ve tecim mevzusunda daha yakın diyaloğu sürdürme ve bu alandaki gelişmenin güçlendirilmesine yönelik ortak yaklaşımları tanımlama ve uygulama mevzusundaki kararlılıklarını vurgulandı.  
“Karşılıklı direkt yatırım seviyesini çoğaltmak için Türk ve İtalyan yatırımcıları daha çok teşvik etmeye karar vermişlerdir”
Bildiride Covid-19 salgınına karşın, 2021 senesinde ikili tecim hacminin zamanı bir rekorla süratli ve kuvvetli bir halde toparlanmasının taraflarca memnuniyetle karşılandığı kaydedilirken tarafların, bu gelişme eğilimini sürdürmek ve 30 milyar dolarlık ikili tecim hacmi hedefine ulaşmak için beraber emek verme mevzusundaki ortak iradelerini, karşılıklı ticareti ve ilgili pazarlara erişimi daha da teşvik etmek ve kolaylaştırmak suretiyle gerçekleştireceklerini teyit ettikleri ifade edildi. Ek olarak bildiride. “Bu bağlamda taraflar, Ortak Iktisat ve Tecim Komisyonu (ETOK) Toplantısının ve İş Forumu’nun 2022 yılının son çeyreğinde düzenlenmesinde mutabık kalmışlardır. Taraflar, iki ülke arasındaki direkt yatırımların ekonomik ilişkilerinin mühim bir boyutunu oluşturduğuna inanmaktadır. Bundan dolayı, karşılıklı direkt yatırım seviyesini çoğaltmak için Türk ve İtalyan yatırımcıları daha çok teşvik etmeye karar vermişlerdir. Taraflar, ticari ilişkilerin geliştirilmesinde karayolu taşımacılığının önemini göz önünde bulundurarak, bu sektördeki paydaşların mevcut gereksinimlerini karşılamak için Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısının uygun olan en kısa zamanda yapılması gerekliliğini teyit etmişlerdir” denildi.
Bildiride Türkiye-AB ilişkilerine yönelik ise, “Taraflar, Türkiye-AB ilişkilerinin, Türkiye’nin katılım perspektifi ve Türkiye’nin tüm Avrupa kıtasının istikrar ve refahına olabilecek katkısı temelinde, daha çok geliştirilmesinin öneminin altını çizmişlerdir. Gümrük Birliği’nin uygulanmasındaki mevcut sorunların giderilmesi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine başlanması dahil, her seviyede ve geniş mevzu yelpazesinde diyaloğu artırarak Türkiye’nin AB perspektifinin güçlendirilmesi amacıyla, Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutlarının geliştirilmesine yönelik gelecekteki olabilecek adımların araştırılması mevzusunda mutabık kalmışlardır. Taraflar ek olarak, Türkiye-AB vize serbestisi diyaloğu, göç işbirliğinin yenilenmesi, terörle savaşım işbirliğinin güçlendirilmesi ve katılım öncesi fonlar (IPA) ve çeşitli AB programları/mekanizmaları bağlamında mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi şeklinde mühim alanlarda somut sonuçlar elde etmek için çabalarını koordine etmek mevzusunda mutabık kalmışlardır” açıklamasına yer verildi.
 
“Taraflar, terörle savaşım, güneyden meydana gelen tehditler ve sınamalar şeklinde mevzulara ilişkin 360 aşama yaklaşımı temelinde işbirliğini güçlendirme mevzusundaki kararlılıklarını altını çizdi”
Bildiride ek olarak, “NATO Madrid Zirvesinde alınan kararlar ve yeni Stratejik Konsept çerçevesinde taraflar, terörle savaşım başta olmak suretiyle bilhassa güneyden meydana gelen tehditler ve sınamalar şeklinde mevzulara ilişkin olarak 360 aşama yaklaşımı temelinde işbirliğini güçlendirme mevzusundaki kararlılıklarını vurgulamışlardır. Taraflar, uzun süredir devam eden işbirlikleri temelinde NATO-AB Stratejik ortaklığının güçlendirilmesinin önemini ve AB Üyesi Olmayan Müttefiklerin, ve bu bağlamda Türkiye’nin AB müdafa çabalarına tam katılımının bu ortaklığın gelişmesi için lüzumlu bulunduğunu teyit etmişlerdir. Türk ve İtalyan müdafa sanayii şirketlerinin son yıllarda başarıyla sonuçlandırdıkları ortak projelere ve bu işbirliğini ilerletmeye yönelik siyasal iradeye değinen Taraflar, müdafa sanayiinin hem mevcut hem de gelecekteki ilişkileri açısından kilit bir rol oynadığını teyit etmişlerdir. Bu çerçevede Taraflar, ‘Müdafa Sanayii Alanında Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Antak kalma’nın imzalanmasını memnuniyetle karşılamışlardır” denildi.
Kültür, Eğitim, Bilim, Gençlik, Spor ve Arşiv Alanlarında İlişkilere yönelik ise, “Taraflar, 1951 tarihindeki Kültür Anlaşması temelinde sürdürülen kültür, eğitim, bilim, gençlik, spor ve arşiv alanlarındaki mevcut işbirliğini daha da ilerletme ve güçlendirme mevzusundaki kararlılıklarını teyit etmişlerdir. Turizmin halklar arasındaki etkileşimin canlanması üstündeki tesirini dikkate alarak teşvik ve tanıtım faaliyetlerini destekleme iradelerini yinelemişlerdir” ifadeleri kullanıldı.
 
“Temiz enerjiye geçişe, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve altyapıları, hidrojenin yanı sıra gaz sektörünün de dahil edilmesinin önemi vurgulandı”
Tarafların terörün her şekil ve tezahürüne karşı etkin savaşım hedefi doğrultusunda ortaklaşa iş iradelerinin de vurgulandığı bildiride ,”Paris Anlaşması’na üye ve G20’deki ortaklar olarak Taraflar, 1,5 derecelik artış hedefi için, karbon tarafsızlığı yada net sıfır sera gazı emisyonlarını yüzyılın ortasına kadar yada bu dönem civarında sağlamak amacıyla çevre koruma ve iklim eylemi alanında işbirliğini artırma taahhütlerini teyit etmişlerdir. Taraflar, “Cenup Gaz Koridoru”nda ortaklar olarak enerji çeşitlendirmesi mevzusundaki sağlam işbirliğini kıymetlendirmişler ve enerjinin kapsayıcı kıymetini Akdeniz’de de ortak gelişme, güvenlik ve refah faktörü olarak kabul ederek işbirliklerini ilerletme mevzusundaki kararlılıklarını yinelemişlerdir. Bundan dolayı Taraflar, arz güvenliğini ve çeşitlendirmeyi sağlamak için enerji alanında devam eden işbirliğini ilerletme mevzusundaki kararlılıklarını yinelemişlerdir. Temiz enerjiye geçişe, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve altyapıları, hidrojenin yanı sıra gaz sektörünün de dahil edilmesinin önemini vurgulamışlardır” denildi.
 
Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri destek vurgulandı
Bildiride Rusya – Ukrayna savaşına yönelik, “Taraflar, Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya karşı yürüttüğü haksız ve hukuksuz harp karşısında Ukrayna ile dayanışmalarını ve Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri desteği ifade etmişler; Ukrayna’ya barışın en kısa sürede getirilmesine yönelik çabalarını sürdürme iradelerini yinelemişlerdir. Taraflar, Ukrayna’dan tahıl ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için acil önlemler alınması icap ettiğini vurgulayarak, benzer insani mevzularda BM ve ilgili öteki kuruluşlarla beraber emek verme mevzusundaki kararlılıklarını yinelemişlerdir. Taraflar, eşgüdüm ve işbirliklerini arttırarak küresel besin güvenliğine yönelik girişimlere katkıda bulunmayı sürdüreceklerini teyit etmişlerdir. Taraflar, Türkiye’nin İtalya öncülüğünde 8 Haziran 2022 tarihinde Roma’da başarıyla meydana gelen “Besin Güvenliği Krizine İlişkin Akdeniz Bakanlar Diyaloğu” eşbaşkanlığının bu yöndeki çabalar bağlamında pozitif bir adım teşkil ettiğini vurgulamışlardır” ifadelere yer verildi.
Internasyonal Platformlarda İşbirliğinin de gündeme getirilmiş olduğu bildiride, “Taraflar, bölgesel ve internasyonal sulh, güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak amacıyla tertipli stratejik diyaloğu sürdürme mevzusundaki kararlılıklarını ve merkezinde Birleşmiş Milletler’in (BM) bulunmuş olduğu oldukca taraflılığa olan bağlılıklarını bir kez daha teyit etmişlerdir. Bu bağlamda Taraflar, BM’nin reforma doğal olarak tutulması dahil BM bünyesinde devam eden ikili işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirmişler ve BM sisteminin sulh ve güvenlik, kalkınma ve insan hakları olmak suretiyle üç ayağını korumayı taahhüt etmişlerdir” ifadelerine yer verildi.
 
“Taraflar, düzensiz göçle mücadelede Türkiye-AB 18 Mart 2016 Bildirisi’nin uygulanması da dâhil olmak suretiyle internasyonal işbirliğinin önemini altını çizdi”
Bildiride ek olarak düzensiz göçle ilgili de, “Taraflar, Doğu ve Orta Akdeniz göç yolları da dahil olmak suretiyle son zamanlarda ortaya çıkan göç eğilimlerini ele almışlardır. Taraflar ek olarak, düzensiz göçle mücadelede Türkiye-AB 18 Mart 2016 Bildirisi’nin uygulanması da dâhil olmak suretiyle internasyonal işbirliğinin önemini vurgulamışlardır. Geri dönüşlerin, tekrardan yerleşimlerin ve mali yardımın, iyi ortaklaşa iş ve adil yük paylaşımını sağlamak için Bildirinin öngördüğü kilit araçlar bulunduğunu yinelemişlerdir. Taraflar, göç akımlarıyla ilgili tertipli istişarelerin başlatılması ve bu alandaki en iyi uygulamaların paylaşılması için İtalyan Göç Fonu’nun bir projesinin uygulanması mevzusunda mutabık kalmışlardır” ifadeleri kullanıldı.
Doğu Akdeniz Bölgesi ve Libya ve Suriye meselesine yönelik ise, “İki deniz kıyısı ülkesi olarak taraflar, artan enerji riskleri karşısında, Akdeniz’de seyrüsefer serbestisinin ve kapsayıcı bir işbirliğinin teşviki mevzusunda mutabık kalmışlardır. Taraflar, hakkaniyet temelinde bir çözüme ulaşmak amacıyla deniz sınırı ihtilaflarının, internasyonal hukuk temelinde mutabakata varılarak çözülmesinin önemini vurgulamışlardır. Taraflar, lüzumlu koşullar sağlandığı takdirde, Doğu Akdeniz temalı Fazlaca Taraflı Konferansın gerçekleştirilmesinin bölgede kapsayıcı bir ortaklaşa iş mekanizması kurulması için bir fırsat bulunduğunu belirtmişlerdir. Taraflar, ülkede şiddete yada daha büyük bölünmelere yol açabilecek tek taraflı eylemleri kati olarak reddederek, Libya’nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan kuvvetli bağlılıklarını bir kez daha teyit etmiş; özgür, adil ve ülke çapında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin mümkün olan en kısa sürede sağlam bir yasal temelde yapılmasının önemini vurgulamışlardır. Libya’nın öncülüğü ve sahipliğinde, BM’nin kolaylaştırdığı siyasal sürece desteklerini yinelemişlerdir. Taraflar Suriye’deki krizle ilgili derin endişelerini dile getirmiş ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı Sonucu uyarınca, Suriye’de sürmekte olan çatışmaya siyasal çözüm bulmayı amaçlayan ve BM’nin kolaylaştırdığı siyasal sürece desteklerini yinelemişlerdir. Bu bağlamda Taraflar, Suriye’deki grupları Anayasa Komitesi’nde anlamlı ve yapıcı müzakerelere katılmaya teşvik etmektedirler. Taraflar, BM Güvenlik Konseyi’nin 2585 sayılı Sonucu uyarınca Suriye’deki insani krizin acilen ele alınması icap ettiğinin altını çizmişler ve BM Güvenlik Konseyi üyelerine Kararın yenilenmesi için çağrıda bulunmuşlardır. Taraflar ek olarak, sığınmacılar problemi ve mültecilerin güvenli, gönüllü ve insan onuruna yakışır şekildeki geri dönüşleri de dahil olmak suretiyle Suriye krizinin tüm yönleriyle ilgili detaylı istişarelerine devam etme sonucu almışlardır” değerlendirilmesi yapılmış oldu.
 
Bildirinin netice beyanları
Bildirinin netice beyanları ise şu şekilde:
“Taraflar tertipli ve üst düzeydeki ikili görüşmeleri sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır.Taraflar ek olarak ikili ve AB mevzularındaki tertipli toplantıları, Doğu Avrupa, Akdeniz Bölgesi, Orta Doğu, Balkanlar, Asya ve Afrika’daki ve öteki ilgili internasyonal meselelerdeki gelişmelere ilişkin ve bölgesel hususlardaki istişareleri sürdürmeye karar vermişlerdir.
Taraflar, ilgili Dışişleri Bakanlıklarının Dış ilişkiler Akademileri ve Stratejik Araştırma Merkezleri ve/yada siyaset planlama birimleri arasındaki işbirliğini yoğunlaştırma mevzusunda anlaşmışlardır.Taraflar, iki ülkeyi ilgilendiren dış siyaset mevzularındaki kamu diplomasisinde işbirliğini güçlendirme ve stratejik kontakt yaklaşımlarını ele alma hususunda mutabık kalmışlardır.
Zirve vesilesiyle aşağıdaki anlaşmalar imzalanmıştır. Taraflar, bu anlaşmaların imzalanmasının, hâlihazırda geniş çerçeveli bir antak kalma altyapısından yararlanan ikili ilişkilerini daha da geliştireceğine olan inançlarını vurgulamışlardır.”
 
İki ülke içinde 9 antak kalma imzalandı
İki ülke içinde görüşmelerin arkasından çeşitli alanlarda iş birlikleri içeren 9 antak kalma imzalandı.Buna bakılırsa, “Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Başkanlığı Sivil Koruma Dairesi Içinde Sivil Koruma Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası” AFAD Başkanı Yunus Sezer ile İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi tarafınca imza altına alındı.
“Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı içinde Sürdürülebilir Kalkınma Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı” Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani tarafınca imzalanırken “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İtalya Dışişleri ve Internasyonal İşbirliği Bakanlığı Içinde Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Uygulama Programının 2023-2025 Yılları İçin Yenilenmesine Yönelik Ortak Izahat” Endüstri ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İtalya Dışişleri ve Internasyonal İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio tarafınca imza altına alındı.
“Türkiye Cumhuriyeti Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı ile İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı içinde Mikro, Minik ve Orta Ölçekli İşletmeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’ Endüstri ve Teknoloji Bakanı Varank ile Ekonomik Kalkınma Bakanı Giancarlo Giorgetti tarafınca imzalandı.İki ülke hükümetleri içinde “Müdafa Sanayiinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Antak kalma” Ulusal Müdafa Bakanı Hulusi Akar ile İtalya Müdafa Bakanı Lorenzo Guerini tarafınca imza altına alındı.
İki ülke hükümetleri içinde “Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Antak kalma”ya İçişleri Bakanı Süleyman Asil ile İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese imzaladı.
“Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve İtalya Dışişleri ve Internasyonal İşbirliği Bakanlığı Içinde Siyasal İstişarelere İlişkin Mutabakat Zaptı” ve “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve İtalya Dışişleri ve Internasyonal İşbirliği Bakanlığı Içinde Diplomatların Eğitimi Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya Dışişleri ve Internasyonal İşbirliği Bakanı Di Maio tarafınca imzalandı. Çavuşoğlu ile Di Maio hemen sonra, “Antalya Dış ilişkiler Forumu (ADF) ile MED Diyalogları Içinde İşbirliği Niyet Mektubu”nu da imzaladı.

Son Dakika Haberler